Obrt za knjigovodstvene, računalne i poslovne usluge TAGO...

krivulja

...je knjigovodstveni servis specijaliziran za manje tvrtke,obrtnike i slobodna zanjimanja.

MENU
home
reference
kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodošli

na stranice knjigovodstvenog servisa TAGO.Knjigovodstveni servis TAGO je utemeljen 2001.godine s ciljem gradnje dugoročnih poslovnih odnosa sa vlastitim partnerima u smislu pružanja cjelovite i kvalitetne usluge.Tako brigom za svakog partnera stvaramo trajno partnerstvo s uzajamnim povjerenjem.

olovkaO nama

Knjigovodstveni servis TAGO pruža usluge računovodstva i knjigovodstva trgovačkim društvima,obrtima i slobodnim zanimanjima sukladno zakonskim propisima i standardima financijskog izvješćivanja.Član smo Udruge Hrvatski računovođa.

 

Za trgovačka društva

Računovodstvo, knjigovodstvo, izvještaji

 • Izrada računovodstvenih politika i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • Vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
 • Vođenje analitičkih evidencija i drugih pomoćnih knjiga: dugotrajne imovine (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije; robno-materijalno knjigovodstvo; salda-konti kupaca salda-konti dobavljača; blagajne; knjige putnih naloga i dr. prema vašim specifičnim potrebama
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Obračun porez na dodanu vrijednost
 • Izrada statističkih izvještaja (tromjesječni, godišnji)
 • Izrada godišnjih obračuna (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi, bilješke)
 • Izrada prijave poreza na dobit s prilozima

Obračun plaća

 • Obračun plaća
 • Ispis naloga za plaćanje poreza, doprinosa i netto plaća
 • Izrada propisanih izvještaja:
  • R-Sm obrazac – Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
  • ID obrazac – Izvješće o primicima od nesamostanog rada, (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
  • Obrazac IP – Godišnje izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu
 • Vođenje evidencije u vezi plaća: Obrazac DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada

Naknade po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima (honorari ili drugi dohodak)

 • Obračun honorara
 • Ispis naloga za plaćanje poreza, doprinosa i netto naknada
 • Izrada R-Sm obrasce, IDD obrasce – Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, ID-1 obrasce
 • Izvješća o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu, Potvrde o isplaćenom primitku
 • Vođenje evidencije u vezi drugog dohotka

Za obrte i slobodna zanimanja

Za obrte i slobodna zanimanja vodimo:

 • knjigu primitaka i izdataka
 • knjigu prometa
 • popis dugotrajne imovine
 • evidenciju o tražbinama i obvezama
 • sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak
 • obračun plaća,ispis naloga za plaćanje poreza i doprinosa,netto plaća
 • Izrada propisanih izvještaja:
  • R-Sm obrazac – Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
  • ID obrazac – Izvješće o primicima od nesamostanog rada, (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
  • Obrazac IP – Godišnje izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu

 

Za obveznike poreza na dodanu vrijednost organiziramo:

 • Vođenje knjiga ulaznih i knjiga izlaznih računa
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost

Sastavljanje knjigovodstvenih isprava

Iako je naš primarni zadatak evidentiranje (knjiženje) u poslovnim knjigama temeljem primljenih knjigovodstvenih isprava (ulazni, izlazni računi, kalkulacije, izvodi žiro računa, devizni izvodi, blagajnički dnevnici itd.) koje ste sami sastavili, ili ste ih primili od drugih, možemo u skladu sa Vašim potrebama i na osnovu primljenih podataka, umjesto Vas izrađivati Vaše dokumente i time Vas rasteretiti u svakodnevnom poslovanju.

 Free Web Counters